Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Política de privacitat

Contingut

1. Política de privacitat

EL COL·LEGI D'ECONOMISTES DE CATALUNYA (en endavant CEC), informa als usuaris d'aquest lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web, així com de les dades personals de què disposi el CEC recaptades per qualsevol altre mitjà o motiu.

En aquest sentit, el CEC garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i altra normativa en matèria de protecció de dades que també pugui ser d'aplicació.

2. Responsable del tractament i Delegat de Protecció de Dades

El responsable del tractament de dades és el CEC, amb CIF Q0802027C. Les dades de contacte del CEC són les següents:

  • Direcció Postal: Plaça Gal·la Placídia, 32, (08006) Barcelona
  • Telèfon de contacte: 93 416 16 04
  • Correu electrònic: lopd@coleconomistes.cat

S'informa als interessats que el CEC ha designat a un Delegat de Protecció de Dades, davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L'interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels mitjans descrits anteriorment.

3. Recollida, finalitat i tractaments de dades

El CEC té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida i el tractament de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament d'un correu electrònic o en emplenant els formularis inclosos en el lloc web.

Al seu torn, el CEC informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades, la prestació de serveis, a gestió comptable i administrativa, així com l'enviament d'informacions i avantatges que s'assimilin a la informació sol·licitada.

Les seves dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la informació i contra accessos no autoritzats mentre hi hagi la relació comercial i fins a 5 anys després després d'haver cessat la mateixa, llevat que vostè ens indiqui el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.

4. Comunicació d'informació a tercers

El CEC informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a tercers, excepte quan la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament, el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament General (UE) 2016/679.

5. Drets dels usuaris

El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, concedeix a les persones interessades la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l'usuari són objecte de tractament o són conservats per part del CEC, els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició d'acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Vostè té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en el registre intern d'activitats del Col·legi, rectificar-la en cas de ser errònia, suprimir-la, limitar-ne el seu tractament o oposar-se al mateix a la següent adreça: Pl. Gal·la Placídia, 32, 08006 de Barcelona o bé enviant un correu electrònic a lopd@coleconomistes.cat, signat amb signatura electrònica o bé adjuntant fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport per a la seva identificació.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, el domicili i les dades acreditatives i la petició de sol·licitud del dret que desitgi exercir.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari, el seu hereu o per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat, acceptació de l'herència o poders.

També l'informem que pot presentar una reclamació davant l'Agència Catalana de Protecció de Dades si considera que han estat vulnerats els seus drets.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA