Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • Conveni de col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Conveni de col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Contingut

Més Informació

  • documentpdf Annex I
  • documentpdf Annex II

Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball i el Col·legi en matèria de tramitació telemàtica dels expedients de Conciliació Administrativa prèvia a la via judicial laboral en representació de tercers

En virtut d'aquest Conveni, els col·legiats/des que compleixen els requisits que s'especifiquen a continuació, podran demanar la seva habilitació per presentar telemàticament, en representació de terceres persones, les paperetes de conciliació administrativa prèvies a la via judicial laboral.

Per adherir-se al conveni cal disposar del certificat digital que emet el Col·legi i que identifica al col·legiat/da com a economista, signar electrònicament el document d'adhesió (annex I) i enviar-lo al Col·legi (nibanez@coleconomistes.cat).

D'altra banda, per representar a terceres persones en els termes que exigeix l'article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, cal que l'economista signi amb el seu client el document acreditatiu de la representació (annex II). Aquest segon document no s'haurà d'enviar al Col·legi, sinó que serà un document privat entre les parts.

Amb l'habilitació es presumirà la validesa de la representació, tot això sens perjudici que el Departament de Treball pugui requerir al professional, en qualsevol moment, l'acreditació de la representació esmentada.

Un cop habilitats, podeu presentar la papereta de conciliació i realitzar altres gestions a través de la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya .

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA