Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • Registre de Societats

Registre de Societats

Contingut

Actualment hi ha dos Registres de Societats en el quals es poden inscriure les societats formades per economistes i/o titulats/des mercantils: el Registre de Societats Professionals i el Registre de Societats Adscrites.

En el Registre de Societats Professionals s'inscriuran les societats de professionals d'economistes i/o titulats/des mercantils que s'hagin constituït de conformitat amb el que estableix la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals. La inscripció en el Registre és obligatòria i es practicarà d'ofici un cop rebuda la corresponent certificació del Registre Mercantil.

En el Registre de Societats Adscrites s'inscriuran la resta de societats de professionals d'economistes i/o titulats/des mercantils que compleixin amb els requisits establerts en el seu Reglament i que voluntàriament vulguin vincular-se al Col·legi d'Economistes de Catalunya.

La inscripció en algun dels dos anteriors Registres dona dret a la societat a poder gaudir de forma exclusiva dels serveis que els presta el Col·legi, entre els que destaquen la possibilitat de contractar una pòlissa de responsabilitat civil a nom de la societat; la possibilitat de beneficiar-se de determinats convenis signats pel Col·legi amb altres organismes o institucions, com és el cas dels convenis signats amb Hisenda, amb l'Agència Tributària de Catalunya o amb l'IMHB, entre d'altres; i la possibilitat que els treballadors i la resta de socis puguin inscriure's als cursos i activitats que organitza l'Aula d'Economia del Col·legi en les mateixes condicions que els col·legiats/des, sempre que la factura vagi a nom de la societat.

Per a les societats professionals i adscrites s'ha establert un escalat de quotes en funció del nombre de treballadors (quota de manteniment - import anual):

10 treballadors o menys: 210€

11-50 treballadors: 320€

51-100 treballadors: 450€

Més de 100 treballadors: 600€

Quota d'alta: 105€

Per a més informació sobre els Registres de Societats del Col·legi podeu enviar les vostres consultes a l'assessoria jurídica.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA