Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Registre de Societats Adscrites

Contingut

Per inscriure la societat com a adscrita al Col·legi d'Economistes de Catalunya és necessari que es compleixin tots els requisits que demana el Reglament, que són els següents:

  1. Que la societat no sigui una societat professional d'economistes/titulats mercantils.

  2. Que la societat estigui formada, com a mínim, per un soci economista/titulat mercantil col·legiat/da al Col·legi d'Economistes de Catalunya.

  3. Els estatuts socials han d'incloure alguna de les funcions pròpies dels economistes, regulades al Decret 871/77, de 26 d'abril, a través del que es regula l'Estatut professional dels economistes.

  4. En cas que la societat estigui formada per economistes/titulats mercantils i altres socis, caldrà que els economistes/titulats mercantils disposin de, com a mínim, un 20% del capital i dels drets de vot. En cap cas els socis capitalistes podran ostentar la majoria del capital social.

  5. Caldrà que les decisions de la societat relatives a l'exercici de les funcions pròpies dels economistes/titulats mercantils siguin aprovades per la majoria dels socis economistes.

  6. Com a mínim, un soci economista/titulat mercantil haurà de ser administrador (o apoderat general), càrrec que podrà ser compartit amb un altre soci si escau.

En cas de que la societat compleixi els requisits assenyalats i desitgeu donar-vos d'alta en el Registre de Societats Adscrites, cal que envieu la sol·licitud, degudament complimentada, a l'adreça : cec@coleconomistes.cat

Per a les societats adscrites s'ha establert un escalat de quotes en funció del nombre de treballadors (quota de manteniment - import anual):

10 treballadors o menys: 210€

11-50 treballadors: 320€

51-100 treballadors: 450€

Més de 100 treballadors: 600€

Quota d'alta: 105€

Podeu consultar el reglament de les societats adscrites del Col·legi d'Economistes de Catalunya i consultar la fitxa d'alta que s'ha d'emplenar. Aquí trobareu també l'Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA

 

SOL·LICITUD D'HABILITACIÓ PER ESDEVENIR COL·LABORADOR SOCIAL AMB HISENDA PER A LA PRESENTACIÓ D'IMPOSTOS TELEMÀTICS A NOM DE TERCERS: un cop se us comuniqui que la societat ha estat correctament inscrita en el Registre de Societats Adscrites, us informarem del procediment a seguir.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA