Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Conveni signat amb l'Institut Municipal d'Hisenda

Contingut

Més Informació

El Col·legi d'Economistes de Catalunya té signat un nou acord de col·laboració amb l'Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, en virtut del qual permetrà que els col·legiats/des o societats registrades que s'hi adhereixin, facilitar-los la gestió de les taxes i tributs municipals, evitant els desplaçaments innecessaris dels mateixos a les oficines i minorant els costos de gestió. Per altre costat l'Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona establirà canals especials d'atenció al col·legiat/da adherit.

Els col·legiats/des, o les societats registrades, que desitgin adherir-se a aquest conveni hauran de complir els requisits següents:

 1. Emplenar i signar el document individualitzat d'adhesió a l'Acord i fer-lo arribar a nibanez@coleconomistes.cat

 2. Disposar de la corresponent autorització dels clients/contribuents comunicada degudament a l'Institut. En cap cas disposar d'aquesta autorització suposarà un desplaçament físic per al client o per al professional. L'autorització podrà ser general o específica per un tràmit concret i de vigència limitada o indefinida. L'autorització només serà necessària quan la realització del tràmit suposi la transmissió de dades reservades als col·legiats/des. El tràmit per representar a un client s'iniciarà sempre pel col·legiat/da i es completarà de forma telemàtica si el client disposa de certificat digital, o per correu postal en cas contrari.

 3. Complir els requisits que per al tractament automatitzat de dades de caràcter personal s'exigeix en la normativa vigent i, en particular, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

Els tràmits que es poden realitzar per mitjans telemàtics, segons l'IMH són:

 • Al·legacions o recursos contra multes de trànsit de l'Ajuntament de Barcelona

 • Al·legacions o recursos contra multes municipals que no tinguin a veure amb trànsit

 • Al·legacions o recursos contra tributs i preus públics

 • Autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

 • Autoliquidació de residus municipals

 • Autoliquidació de plusvàlua (Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana)

 • Avisos SMS

 • Canvi d'adreça fiscal

 • Canvi de titular de l'impost sobre béns immobles (IBI) ... 08 Certificat de pagament

 • Certificat negatiu de deute

 • Cita a l'Institut Municipal d'Hisenda

 • Consulta de dades del client i estat del seus tràmits

 • Còpia de documents per fer el pagament de tributs, preus públics municipals i multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona

 • Devolució d'avals per recursos tributaris o fraccionament del deute

 • Devolució d'ingressos

 • Domiciliació bancària

 • Duplicats de rebuts en període voluntari de cobrament

 • Fraccionament de tributs i multes municipals

 • Multes de trànsit. Identificació de conductors

 • Notificació del deute pendent

 • Padró electrònic

 • Pagament per Internet

 • Rectificació d'errors ortogràfics del nom i/o cognoms, del NIF o de l'adreça

 • Sol·licitud de fotografies i filmacions per infraccions de trànsit

 • Subvenció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a majors de 65 anys

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA