Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

CNEP

Comitè de Normativa i Ètica Professional

El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) és un òrgan de caràcter permanent, creat a l'empara dels Estatuts Col·legials. Els seus objectius són estudiar el desenvolupament de les diferents normes, principalment de caràcter ètic i de conducta professional, de compliment obligat en les diferents vessants i especialitats de la professió; vetllar perquè els economistes desenvolupin la seva feina d'acord amb l'ètica professional seguint en tot cas l'establert als Principis Deontològics de la professió i de vetllar per fomentar les reflexions de caire ètic tant entre els col·legiats com en la societat.

Es tracta d'un òrgan que assumeix bona part de les funcions públiques que el legislador atorga als col·legis professionals, les quals són el fonament de la seva existència. Per aquest motiu, tant la Junta de Govern com els Estatuts Col·legials li atorguen competències específiques com són les sol·licituds d'empara professional, la instrucció dels expedients disciplinaris, la funció de control en el comportament ètic dels economistes i la confecció de la normativa interna col·legial, que després ha d'aprovar la Junta de Govern.


President: Antoni Argandoña Ramiz

Vicepresident: Andreu Morillas Antolin

Secretari: Joan Sardà Ferrer

Membres:
Bernardino Afonso Gonaález
Marià Curtó Forés
Marcos Eguiguren Huertas
Irene Espeleta García
Lluís Francisco Moreno Negredo
Jordi Oliveras Vilallonga
Carles Pedreño López
Laura Pedreño Vargas
Arturo Portal Luzón
Thaïs Robles Sánchez
Pedro Pablo Rodés Roca
Josep Maria Solans Escolà

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA