Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Webinar: Declaració i liquidació de l'Impost sobre Societats 2023

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G134/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 6 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 6 hores

 

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):

Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 10 i 12 de juliol de 2024.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 12.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 145 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 180 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Jordi Ballonga i Xaver, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i Postgrau en Auditoria de Comptes. Tècnic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Professor Associat del Departament d'Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

L'objectiu del curs és analitzar des d'un punt de vista pràctic la presentació de la declaració-liquidació de l'Impost sobre Societats de l'any 2023, aprofundint en aquells aspectes més comuns i en els dubtes més freqüents. A més, s'identifiquen àrees de risc i diferències entre criteris comptables i fiscals que originen ajustos extra-comptables.

 

Així mateix, s'analitzen les àrees essencials per a la quantificació de la base imposable i la quota de l'exercici.
D'altra banda, s'aborden els aspectes més administratius de la gestió de l'Impost sobre Societats des d'una perspectiva pràctica, entrant en qüestions específiques del Model 200.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Operacions conflictives a analitzar que deriven de la comptabilitat de la societat.

2. Concepte i determinació de la base imposable.
3. Imputació temporal. Inscripció comptable d'ingressos i despeses.
4. Despeses no deduïbles.

5. Correccions de valor: amortitzacions.
6. Correccions de valor: pèrdua per deteriorament de valor dels elements patrimonials. Especial èmfasi en la condonació de crèdits entre societats vunculades.
7. Provisions i altres despeses.
8. Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats residents i no residents en territori espanyol.
9. Subvencions / donacions.

10. Reserva de capitalització.
11. Compensació de bases imposables negatives.
12. El tipus de gravamen.
13. Bonificacions i deduccions

14. Incentius fiscals per a les entitats de reduïda dimensió:
- Àmbit d'aplicació. Xifra de negocis
- Llibertat d'amortització
- Amortització dels elements nous de l'immobilitzat material, de les inversions immobiliàries i de l'immobilitzat intangible.
- Reserva d'anivellament de bases imposables.

15. Aspectes pràctics de la gestió de l'Impost sobre Societats 2023: Gestió de l'Impost


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA