Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Declaració de l'Impost sobre Societats en l'exercici 2022

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y055/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 9 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 9 hores

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 12, 15 i 20 de juny de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 200 €
PREU DE NO COL·LEGITAS: 260 €

 

FORMACIÓ BONIFICADA:

Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. José Manuel Lizanda, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Cap d'Unitat Regional d'Inspecció a la Delegació Especial de l'AEAT de Catalunya.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu del curs és examinar amb detall l'Impost sobre Societats pel que fa específicament a la declaració de l'exercici 2022, entrant en cadascun dels seus apartats (regles d'imputació, amortització, deteriorament, provisions, deduccions, pagaments fraccionats, etc).

 

L'exposició es planteja des d'un punt de vista pràctic, mitjançant el lliurament de diversos supòsits curts que es resoldran en la pròpia sessió.

 

 

DIRIGIT A:

- Professionals que exerceixen l'assessorament fiscal.
- Persones responsables de l'àrea fiscal d'empreses.
- Qualsevol altra persona interessada per l'Impost sobre Societats.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Breu comentari sobre la filosofia de l'Impost sobre Societats: resultat comptable, diferències entre comptabilitat fiscalitat i ajustaments extracomptables.
2.- Diferents elements de l'Impost sobre Societats: ajustaments en base, reduccions, deduccions, pagaments fraccionats, quota íntegra, ... Repàs de conceptes definits en la Llei. Tipus de gravamen.
3.- Regles d'imputació de l'article 11, en concret apartats 1, 3, 4, 5 i 6 (impost periòdic, art. 27).
4.- Despeses no deduïbles. Requisits que han de complir les despeses per la seva deduïbilitat. Estudi dels supòsits dels articles 15 i 16.
5.- Amortitzacions de l'immobilitzat material: mètodes que permet la Llei amb la finalitat de determinar quin d'ells ens porta a un major import de despesa deduïble. Regles especials en l'amortització d'immobles, béns usats i aquells que s'utilitzin en més d'un torn normal de treball. Regles especials per a PIME: llibertat d'amortització i amortització accelerada.
6.- Amortització de l'immobilitzat intangible. Diferències entre vida útil definida i vida útil que no es pot estimar de manera fiable
7.- Anàlisis de supòsits sobre llibertat d'amortització. Explicació de l'excepció al principi d'inscripció comptable.
8.- Pèrdues per deteriorament. Especial anàlisi d'insolvències de clients i especialitats PIME.
9.- Provisions de passiu. Aclarir què s'entén per obligació tàcita i implícita.
10.- Operacions de mercat: tractament de transmissions a títol gratuït i permutes (diferències entre comercials i no comercials). Operacions vinculades amb especial consideració a les relacions soci-societat.
11.- Reduccions en la base imposable: reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives. Límits de reducció. Reserva d'anivellació per a PIME.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA