Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Curs de valoracions immobiliàries

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F024/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FINANCES

Programa

DATES: 14, 19, 21, 26, i 28 d'octubre; 2 de novembre de 2021.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 18.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 295 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 390 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Ricardo Gómez Val, doctor arquitecte taxador. Professor de la UPC. Compagina la seva activitat docent i investigadora amb la seva labor professional al capdavant d'un despatx especialitzat en arquitectura legal. Realitza valoracions per al Tribunal Superior de Justícia i els diferents àmbits administratius com l'Agència Tributària. Secretari de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Perits Forenses de Catalunya.

 

 

 

OBJECTUS:

L'objectiu és que els assistents adquireixin els coneixements teòrics i pràctics sobre els procediments, mètodes, criteris i instruccions tècniques en els quals ha de basar-se el càlcul del valor dels béns immobles en el mercat immobiliari. En el context actual cada vegada més la professió de "valorador" ofereix interessants perspectives als mercats espanyol i llatinoamericà. Es tindran en compte les especificacions recollides en la Norma ECO/805/2003 i en la Llei Concursal. En aquest curs s'adquiriran els coneixements necessaris per realitzar valoracions davant l'Agència Tributària i la Seguretat Social.

 

 

 

PROGRAMA:

Es tracta d'una introducció a la valoració immobiliària, en la qual s'abordaran els principis, criteris, mètodes i tècniques de valoració immobiliària segons els requeriments legals actuals (Espanya: Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, ECO/805/2003, EHA/3011/2007, EHA/564/2008).

S'inclouen en el programa aspectes sobre la teoria del valor, el procés de valoració, els mètodes de valoració, les valoracions regulades (taxacions) i el contingut dels informes de valoració.

 

1.- Els béns immobles/el mercat immobiliari
- Introducció al mòdul i al món de la taxació/valoració: Finances, Cadastre, Informàtica per a taxadors, Construcció, etc..
- La teoria del valor.
- Normativa local/internacional.
- Entitats d'acreditació - Empreses de taxació.
- Finalitat i objecte de la valoració/taxació.

 

2.- El procés de valoració
- Inspecció.
- Estudi de mercat.
- Condicionants/Hipòtesis.
- Càlculs.
- Comprovacions.
- Software.
- Redacció de l'informe.
- Tancament del projecte de valoració.

3.- Mètodes de valoració
- El mètode de comparació.
- El mètode de capitalització de rendes (Cash Flow, VAN/TIR).
- El mètode de cost de reposició (CRB, CRN, Concepte de depreciació).
- El mètode del valor residual (estàtic i dinàmic).
- La valoració a l'efecte de garantia hipotecària.
- CAS PRÀCTIC: Valoració d'un habitatge

 

4.- L'informe de valoració
- Models d'informe.
- Identificacions.
- Descripció econòmica i jurídica de l'immoble.
- Anàlisi del mercat.
- Dades i càlcul dels valors tècnics.
- El valor de la taxació.
- Documentació annexa a l'informe.
- CAS PRÀCTIC: Valoració d'un immoble en explotació econòmica

 

5.- Sòl, urbanisme i valoracions regulades (taxacions)
- El dret de propietat i sòl.
- Les classificacions del sòl.
- El planejament urbanístic.
- El cadastre.
- El registre de la propietat.
- El valor cadastral, el valor d'expropiació, etc.
- Valoracions regulades (taxacions).
- CAS PRÀCTIC: Valoració d'un sòl urbanitzable.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA