Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

SEU DE TARRAGONA: WEBINAR: Economistes, auditors i experts comptables davant les darreres consultes del BOICAC i altres situacions generades per la recent conjuntura econòmica

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y002/2023
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:

- Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores de Comptabilitat

- Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATA: 7 de febrer de 2023

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.00 i de 15.30 a 19.00h

 

 

 

PREU COL·LEGIATS: 160 €

PREU NO COL·LEGIATS: 220 €

 

 

 

PROFESSORAT:

 

Sr. Juan Luis Domínguez, economista i auditor de comptes ROAC. Economista REC. Professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

OBJECTIUS:

 

El panorama econòmic actual obliga el professional a posar èmfasi en determinades àrees comptables afectades per la present conjuntura: des de l'adequat registre de les subvencions fins al deteriorament de valor, passant per l'aflorament de provisions/contingències i la verificació del reconeixement dels ingressos conforme al nou marc normatiu.

 

A més, en els últims Butlletins Oficials de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria s'han publicat diferents consultes, unes sobre complexes operacions empresarials d'actualitat, i altres que busquen aportar llum sobre les interpretacions que afloren amb l'aplicació pràctica de la normativa comptable resultant del PGC vigent. Les prioritats del dia a dia no faciliten el seguiment i l'anàlisi de les implicacions de la normativa comptable aprovada i d'altres pronunciaments de l'ICAC més recents, ni tampoc una assossegada reflexió sobre qüestions d'una certa complexitat que presenta la realitat empresarial. A més, el tancament de l'exercici 2022 encara vindrà afectat per l'impacte de les novetats en el PGC introduïdes pel RD 1/2021 i la RICAC de 10/2/2021, algunes recollides en recents consultes del BOICAC.

 

Amb l'objectiu d'analitzar i aclarir els darrers pronunciaments de l'ICAC més alguns efectes derivats de la reforma del PGC 2021, derivacions comptables de la sentència del Tribunal Suprem 1095/2022, el registre del nou impost als plàstics, l'anàlisi de la moratòria en el còmput de les pèrdues comptables en causes de dissolució,..., s'organitza aquesta sessió per tal de facilitar la resolució de problemes en les empreses clients i simultàniament posar al dia als equips professionals del despatx.

 

La sessió formativa crearà un marc idoni per a l'anàlisi, el debat i la interpretació pràctica dels efectes derivats dels últims criteris evacuats per l'ICAC en qüestions recents com, entre altres, les que segueixen:

 

 

 

 

PROGRAMA:

 

1. PANORAMA ECONÒMIC ACTUAL I IMPACTES COMPTABLES SIGNIFICATIUS:


- Pujada dels tipus d'interès.
- Elevada inflació i repercussió en els costos de producció.
- Preu de l'energia.
- Previsió de creixement del PIB (Espanya, UE, Mundial)

> Subvencions
> Provisions i contingències
> Deterioracions de valor, canvi en estimacions comptables.
> Reconeixement d'ingressos

 

2. CONSULTES DE L'ICAC D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA EN LES PIMES I EN ELS PROFESSIONALS:

 

- Informació a incorporar en la memòria de les pimes en relació amb el període mitjà de pagaments a proveïdors en operacions, després de la publicació en el BOE de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses.
- Comptabilitat d'una UTE
- Escissió parcial d'una empresa: NRV 19a o 21a?
- Accions preferents d'una empresa: Patrimoni net o passiu?
- Compensació rebuda de l'Administració derivada de les mesures restrictives a causa de l'estat d'alarma-Covid-.
- Despeses de captació de clients, provisions per a garanties post-venda segons RICAC 2021
- El còmput de la xifra de negocis segons la RICAC 2021 i l'abast de l'obligació d'elevar a l'any els exercicis inferiors a 12 mesos.
- Comptabilització de les bonificacions-2022 en els combustibles.
- Subvencions obtingudes per a cancel·lar préstecs ICO
- Les aportacions no dineràries diferides
- L'efecte impositiu en les cooperatives
- Augments de capital per compensació de deutes.
- Comptabilització de crèdits deteriorats amb garantia hipotecària, abans i després de reforma del PGC 2021
- Situacions en les quals el dividend percebut no és ingrés, sinó que minora el cost de la inversió. Anàlisi de diferents casuístiques.
- Comptabilització de les modificacions en els arrendaments derivades de la situació de pandèmia.
- Anàlisi comptable dels préstecs avalats per l'ICO
- Registre d'un aval atorgat pel soci majoritari
- ERTO's: Còmput del nombre de treballadors
- Escissió parcial intragrup amb creació d'una nova societat
- Comptabilització de l'aportació monetària rebuda d'un proveïdor per a afavorir la comercialització.
- Subvencions rebudes i xifra de negoci
- La catalogació comptable d'un contracte d'arrendament i possibles modificacions posteriors.
- Donació d'un soci a una societat limitada professional
- Compra d'empresa que no és negoci
- Aclariments sobre les aportacions de socis (compte 118)
- Imputació de subvencions vinculades a inversions financeres
- El registre d'unes certes subvencions, donacions i llegats rebuts.
- Vendes d'unes parcel·les: existència o inversions immobiliàries
- Honoraris abonats a assessors legals o altres professionals que intervenen en l'adquisició d'una cartera d'accions.
- Transmissió d'un negoci a una societat limitada unipersonal amb la finalitat de continuar desenvolupant la mateixa activitat que venia exercint una persona física....etc.

 

3. ALTRES TEMES:

 

- Comentari de la sentència del TS 1095/2022, de 26 de juliol, sobre l'abast de la reformulació dels comptes anuals a causa d'un error comptable.
- Registre comptable motivat per ajustos de bonificacions fiscals, consulta vinculant V2937-20
- Moratòria de les pèrdues comptables a l'efecte de dissolució, article 363 de la LSC.
- Comptabilització de l'impost sobre els envasos de plàstic, Ordre 1314/2022, de 28 desembre.

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA