Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Tancament fiscal i comptable 2022

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y146/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 2 hores Comptabilitat
i 3 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 5 hores

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATA: 6 de febrer de 2023.

 

 

 

HORARI: de 9.15 a 14.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 125 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 160 €

 

 

 

PROFESSORS:

Part Fiscal
Sr. Jordi Bertran,
economista. Soci de Bertran Ribera Asesores.

 

Part Comptable
Sr. Gregorio Labatut
, economista. Professor titular de la Universitat de València.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

La jornada té coma objectiu analitzar, repassar i concretar tots els aspectes, dades i elements a tenir en compte per tancar l'exercici 2022, revisant les novetats legislatives, doctrinals i jurisprudencials produïdes en els àmbits fiscal i comptable d'aplicació, per tal de poder reflectir-ho adequadament en els comptes anuals 2022 i preveure els seus efectes a la propera declaració de l'Impost sobre Societats.

 

 

 

PROGRAMA:

I.- PART COMPTABLE
1. Canvis produïts en el PGC en 2021 pel RD 1/2021 i la Resolució de l'ICAC de 10 de febrer de 2021.
2. Obligacions comptables tancament 2022. Terminis formulació i aprovació tancament 2022, societats inactives. Responsabilitat dels administradors i delicte comptable.
3. Principals operacions del tancament 2022: Tresoreria, partides en moneda estrangera, inventaris, tall operacions, immobilitzat, subvencions, arrendaments, regularitzacions, reclassificacions, determinació del resultat abans d'impostos.
4. Operacions més problemàtiques amb possibles repercussions fiscals.
5. Registre comptable de l' impost sobre societats: Diferències entre la comptabilitat i la fiscalitat, permanents i temporànies, actius i passius per impostos diferits i limitació al reconeixement comptable d' actius per impostos diferits. Reconeixement comptable de bases imposables negatives.
6. Problemàtica comptable de la Reserva d'anivellament i reserva de capitalització.

 

II.- PART FISCAL
1. Definició d'activitat econòmica i entitat patrimonial.
2. Amortitzacions. Immobilitzat material i Immobilitzat intangible de vida útil definida i indefinida. Ajustaments. Diferents qüestions a tenir en compte.
3. Imputació temporal. La influència de la prescripció en aquest tipus d'ajustaments. La correcció d'errors comptables.
4. La despesa fiscal per deteriorament del valor. Especial referència a la problemàtica amb els títols valors.
5. Insolvències de crèdits.
6. Despeses no deduïbles. Situació actual en la deduïbilitat de les despeses financeres.
7. Substitució del valor comptable pel valor de mercat.
8. Operacions vinculades.
9. Compensació de bases negatives imposades. Acreditació de les mateixes. Problemàtica entorn a l'exercici de l'opció per a la seva aplicació (doctrina TEAC).
10. Exempcions per doble imposició: dividends i transmissió de valors.
11. Reserva de capitalització.
12. Patent box
13. Deduccions per incentius.
14. Empreses de reduïda dimensió.
15. Altres qüestions d'interès.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA