Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

Webinar: Control de subvencions des del punt de vista de l'empresa

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G129/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 DIRECCIÓ I GESTIÓ EMPRESES

Programa

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 16 i 17 de juliol de 2024.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 11.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 130 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Daniel Carrasco Hernández, graduat en Administració i Direcció d'empreses i Responsable del Departament d'Auditoria de Subvencions i Finançament Públic de Crowe.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

La creixent importància de les subvencions com a instrument de gestió de la despesa pública: l'estructura dels pressupostos públics, la major responsabilitat i transparència dels agents socials (sindicats, empresaris i organitzacions no governamentals i sense ànim de lucre) i el cofinançament per part de la Comissió Europea d'infraestructures i polítiques socials i de foment de l'ocupació- han contribuït a la seva expansió. Com a conseqüència d'això, s'ha produït un desenvolupament normatiu, tant a nivell estatal (Llei General de Subvencions i Reglament) com autonòmic, focalitzat a comprovar la justificació dels imports rebuts pel beneficiari. El control financer de subvencions es constitueix en un tipus de control diferenciat, amb substantivitat pròpia.

 

Així, les diferents formes de justificació de les subvencions establertes per la normativa vigent; la importància de la justificació de caràcter econòmic, així com del compliment de les condicions imposades i la consecució dels objectius previstos; i el paper dels auditors privats (com a col-laboradors en el control financer realitzat per la Intervenció, o com a emissors d'informes que acompanyen un compte justificatiu), incideixen de manera significativa en la metodologia que els responsables del control financer i de l'auditoria de les subvencions han d'utilitzar.

 

A més, s'analitzarà el nou escenari que instaura la introducció del Art. 13.3 bis de la Llei General de Subvencions 38/2003. Des del punt de vista del beneficiari.

 

Els objectius del curs són els següents:
- revisar el marc normatiu del control financer de les subvencions, tal com es configura en l'actualitat;
- transmetre, a través de la realització de casos pràctics, quina és la problemàtica a la qual s'enfronta el beneficiari en la justificació i l'auditor en el control de subvencions públiques, proposant una metodologia de control.

 

 

 

DIRIGIT A:

- Beneficiaris de subvencions o préstecs subvencionats (organitzacions, fundacions, empreses, ...).
- Auditors de comptes i altres professionals que treballen en la justificació de subvencions.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Concepte i tipologia de subvencions.

 

2.- Normativa reguladora de subvencions.
2.1.- Normativa espanyola de referència.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
- Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions.
2.2.- Normativa aplicable a subvencions comunitàries.
- Reglament CE 1080/2006.
- Reglament CE 1083/2006.
- Reglament CE 1828/2006.
- ISRS 4400 (International Standard Related Services).

 

3.- Nou requisit per a beneficiaris: Art. 13.3 bis de la Llei General de Subvencions 38/2003
- Introducció
- Possibilitats d'acreditació

 

4.- Modalitats de justificació d'una subvenció.
- Compte justificatiu amb informe d'auditor.
- Compte justificatiu.
- Amb estats comptables.
- Certificat d'activitats.

 

5.- Principals aspectes que han de tenir en compte els beneficiaris de subvencions en la justificació.
5.1.- Tipologia de despeses presentades.
- Despeses de personal. Exemple pràctic.
- Despeses de subcontractació.
- Altres despeses.
- Costos indirectes.
5.2.- Elegibilitat de les despeses.
5.3.- Despeses no imputables.
5.4.- Problemàtica de l'IVA.
5.5.- Comptabilitat separada. Exemple pràctic.
5.6.- Requisits establerts per l'article 31.3 de la LGS 38/2003.

5.7.- Termini legal de pagament en operacions comercials.

 

6.- Procediments acordats d'un auditor sobre comptes justificatius de subvencions.
6.1.- Requisits de l'auditor / controlador.
- Independència.
- Coneixements tècnics.
6.2.- Procediments.
6.3.- Informació a sol·licitar.
6.4.- Tipologies d'informes.
6.5.- Check list.
6.6.- Programa de treball.

 

7.- Organismes que concedeixen les subvencions i tipologia d'ajudes
- Manuals de justificació específics.
- Programes d'ajuts: CDTI, MINCOTUR, ACCIÓ, H2020, HORIZONTE EUROPA ...


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA