Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

Direcció i gestió de fundacions i altres entitats no lucratives

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F032/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 DIRECCIÓ I GESTIÓ EMPRESES

Programa

.

 

 

DATES: del 16 de gener al 27 de març de 2023.

 

 

 

HORARI: 16, 23, 30 de gener i 6 de febrer (de 16.00 a 20.00 h); 13, 20, 27 de febrer, 6, 13, 20 i 27 de març (de 16.00 a 19.00 h).

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 675 €

PREU DE MEMBRES DE FUNDACIONS: 775 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 875 €

 

 

 

OBJECTIUS:

- Presentar i analitzar els marcs normatiu i fiscal que afecten les fundacions i altres entitats no lucratives, i facilitar l'adaptació i aprofitament de les exigències i possibilitats que ofereixen.
- Proporcionar als dirigents de les fundacions i altres entitats no lucratives (membres de patronats i directius) i als diversos gestors i executius un marc conceptual i unes eines de direcció i gestió en múltiples àmbits (personal, lideratge, finançament, subvencions, ... ), que permetin millorar el seu rendiment.
- Destacar i valorar la importància d'aquest sector en les societats desenvolupades i les seves possibilitats de futur, en un context de major presència de la societat civil i major subsidiarietat de l'Estat.

 

 

 

DIRIGIT A:


- Membres de patronats, directors i dirigents en general de fundacions i altres entitats no lucratives.
- Executius d'alt nivell de fundacions i altres entitats no lucratives.
- Assessors i consultors de fundacions i altres entitats no lucratives.
- Tècnics de les administracions públiques amb responsabilitats sobre el sector de fundacions i altres entitats no lucratives.


 

 

PROGRAMA:

 

EL MARC LEGAL DE LES FUNDACIONS A CATALUNYA
Data: 16 de gener de 2023 (de 16.00 a 20.00 h).
Professora: Sra. Laura Melgar
Programa:
I. Aspectes jurídics
- Les fundacions: concepte i característiques.
- Constitució. Modalitats de constitució.
- La dotació inicial.
- El Patronat: composició i funcions.
- Estatuts: contingut mínim.
- Modificació d'estatus.
- Fusió, escissió i extinció de fundacions.
- Trasllat de Protectorat.
- Transparència i grups d'interès.
- Funcions del Protectorat.
- Obligacions registrals.

 

EL MARC ECONÒMIC DE LES FUNDACIONS A CATALUNYA
Data: 23 de gener de 2023 (de 16.00 a 20.00 hores)
Professor: Sr. Víctor Vallés i Sra. Núria Fabian
Programa:
II. Aspectes econòmics
- El patrimoni fundacional i la dotació inicial.
- Comptes anuals: contingut i models.
- El Codi de Conducta.
- Presentació dels comptes anuals. La Oficina Virtual dels Tràmits.
- La importància de la memòria en el món fundacional.
- Càlcul del 70%: despeses de funcionament i d'activitats.
- Exemples pràctics.
- L'auditoria dels comptes.
- Participació en societats: les UTE's i les AIE's.
- Fusió, escissió i extinció de fundacions.
- La declaració responsable: definició i règim jurídic.
- Supòsits de declaració responsable:
- Actes de disposició i deure de reinversió.
- Operacions amb patrons i persones vinculades.
- Patrons amb funcions de direcció.
- Conflicte d'interessos i autocontractació
- Relacions laborals o professionals amb patrons.
- Models. Oficina Virtual dels Tràmits.
- Exemples pràctics.
- Llei del Protectorat. Potestat inspectora i règim sancionador.

 

EL MARC FISCAL DE LES FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS NO LUCRATIVES A CATALUNYA I ESPANYA
Dates: 30 de gener i 6 de febrer de 2023 (de 16.00 a 20.00 hores)
Professors: Sr. Marcel Càlix, Sr. Rubén Gordillo, Sr. Àngel Sáez i Sr. Iker Martinez.
Programa:
- Fiscalitat de les fundacions. Llei 49/2002.
- El règim especial, casos d'aplicabilitat, requisits.
- Impost sobre Societats.
- Impost sobre el Valor Afegit (IVA ).
- Impost de Transmissions Patrimonials (ITP).
- Tributs locals.
- Règim tributari de les aportacions a les fundacions.
- Reglament de la Llei 49/2002.
- Casos pràctics.

 

ESTRATÈGIA I GESTIÓ FINANCERA A LES ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES
Data: 13 i 20 de febrer de 2023 (de 16.00 a 19.00 hores)
Professor: Sr. Xavier Sentis
Programa:
- Estratègia respecte als fons propis.
- Gestió financera a llarg termini.
- Gestió del finançament a curt termini i de la tresoreria.
- Comunicació amb entitats financeres.
- Instruments financers bancaris i alternatius.

 

CLAUS PER A LA SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
Dates:
27 de febrer i 6 de març de 2023 (de 16.00 a 19.00 hores)
Professora: Sra. Mireia Cirera
Programa:
- Elaboració d'un projecte:
- Cicle de vida d'un projecte.
- Guió d'un projecte.
- Etapes per elaborar un projecte.
- Seguiment i Justificació del projecte.
- Tipologia de subvencions.
- Exemples de convocatòries.
- Recursos d'interès.
- Pinzellades subvencions europees.

 

LA GESTIÓ DE LES PERSONES I EL LIDERATGE A LES FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS NO LUCRATIVES
Data: 13 i 20 de març de 2023 (de 16.00 a 19.00 hores)
Professors: Sr. Luis Ortiz de Zevallos i Sr. José Antonio Lavado
Programa:
- La gestió de les persones en les organitzacions no lucratives.
- El lideratge a les organitzacions.
- La gestió dels voluntaris.

 

LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS DE LES FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS NO LUCRATIVES
Data:
27 de març de 2023 (de 16.00 a 19.00 hores)
Professor: Sra. Maria José Moragas
Programa:
I. Aspectes jurídics: responsabilitat de la fundació, dels patrons i els seus directius
- Responsabilitat Civil de la fundació, patrons i directius.
- Responsabilitat Penal de la fundació, patrons i directius.
- Responsabilitat Concursal en relació a les fundacions.
- Responsabilitat en relació als crèdits públics.

 

 

 

PROFESSORAT:

Sr. Marcel Càlix , economista. Soci de Ros Petit.
Sra. Mireia Cirera, màster en Relacions Internacionals i en Business Administration. Professional de Caf Gestión.
Sra. Núria Fabian, economista. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials UAB. Responsable d'anàlisi Comptable i Control d'entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Rubén Gordillo, economista. Assessor fiscal de Ros Petit.
Sr. José Antonio Lavado, llicenciat en Psicologia per la UAB. Soci director de Bidea Consultores i de beethik.

Sr. Iker Martinez, economista i assessor fiscal de Ros Petit.
Sra. Laura Melgar, advocada i gestora administrativa. Fundadora de Gest&lus. Treballa des de l'any 2005 com a tècnica superior a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.
Sra. Maria José Moragas, advocada-responsable del Departament Legal de Bnfix Pich Abogados y Economistas.

Sr. Luis Ortiz de Zevallos, advocat, exdirector de l'Agrupació Barça de Jugadors del Futbol Club Barcelona.
Sr. Àngel Sáez, economista. Soci director de Ros Petit.
Sr. Xavier Sentís, economista. Professor associats de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses.

Sr. Victor Vallés, llicenciat en Economia UB. Cap del Servei de Supervisió i Protectorat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA