Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Estructura

Estructura

Els òrgans de govern del Col·legi durant el període transitori són: l'Assemblea General, la Comissió Gestora i el degà/ana.

Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà del Col·legi format per totes les persones col·legiades, les quals poden assistir amb veu i vot a les reunions, que poden ser de caràcter ordinari o extraordinari.

Durant el període transitori de la unificació les seves principals funcions són:

  • Aprovar a proposta de la Comissió Gestora el projecte d'Estatuts del Col·legi, el projecte anual de pressupostos i les seves liquidacions, les quanties de les quotes i càrregues col·legials, i la disposició o gravamen dels béns patrimonials immobles de la corporació.

  • Decidir sobre totes aquelles qüestions que la Comissió Gestora sotmeti a la seva consideració.

  • Resoldre aquelles qüestions que la Comissió Gestora sotmeti a la seva consideració o hagin estat formulades a petició de les persones col·legiades.

Comissió Gestora

La Comissió Gestora és l'òrgan rector del Col·legi i durant el període transitori de la unificació exerceix les funcions de la Junta de Govern, és a dir, que està facultada per prendre les decisions que afecten a la vida col·legial. Es reuneix una vegada al mes de forma ordinària i de forma extraordinària a iniciativa pròpia o a sol·licitud de 10 dels seus membres. La Comissió Gestora està presidida pel degà que és a qui correspon representar al Col·legi davant de qualsevol entitat, organisme i persona pública o privada.

El CNEP

El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) és el comitè deontològic del Col·legi i les seves funcions són:

  • L'estudi del desenvolupament de les diferents normes, principalment de caràcter ètic i de conducta professional, de compliment obligat en les diferents vessants i especialitats professionals.

  • La instrucció dels expedients disciplinaris

  • Les tramitacions de les sol·licituds d'empara.

Les Comissions Col·legials

El Col·legi d'Economistes de Catalunya s'estructura en les Comissions Col·legials que tenen com a finalitat estudiar les problemàtiques professionals en cadascuna de les diferents vessants i especialitzacions, i organitzar actes de divulgació, així com activitats de formació i reciclatge. El Col·legi s'estructura en les següents comissions:

A les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona, el Col·legi compta amb Comissions Territorials que són les encarregades de promoure l'activitat col·legial al territori.

El Col·legi d'Economistes de Catalunya també compta amb un Consell de Formació, que és l'encarregat de coordinar l'activitat formativa del Col·legi, i un Comitè Deontològic, encarregat de vetllar pel compliment de la normativa i l'ètica professional.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA