Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Fundació Economia i Empresa

Contingut

 

La fundació privada "FUNDACIÓ ECONOMIA I EMPRESA" té per objecte contribuir a impulsar el reforçament del teixit econòmic i del teixit empresarial.

Per al compliment de les finalitats fundacionals, du a terme, entre d'altres, les següents activitats:

  • Organitzar jornades, seminaris, actes i/o conferències destinades a incrementar la sensibilitat respecte a la importància del teixit econòmic i del teixit empresarial d'àmbit català

  • Editar, publicar i/o finançar estudis i/o publicacions per tal d'establir pautes d'actuació, canals de formació i metodologies d'anàlisi amb l'objectiu d'impulsar el teixit econòmic i el teixit empresarial d'àmbit català.

  • Atorgar beques i altres ajuts a estudiants universitaris i de postgrau per a la realització de treballs, estudis i/o investigacions relacionats amb les finalitats fundacionals o per al finançament d'estudis relacionats amb l'economia i/o l'empresa.

  • Participar i promoure activitats relacionades amb l'emprenedoria i patrocinar estudis relacionats.

  • Qualsevol altra activitat que permeti assolir les finalitats fundacionals.

 

Òrgans de govern de la Fundació

Patronat

És la màxima expressió de la voluntat de la Fundació i hi formen part:

  • El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que ostenta el càrrec de president.

  • D'un mínim d'11 patrons i un màxim de 21. Els patrons són elegits per la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya entre els seus membres o entre d'altres professionals destacats en les matèries pròpies de la Fundació, o bé entre les persones o empreses que formin part de la Comissió Consultiva.

Patrons de la fundació

De conformitat amb els acords de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya de 17 de juliol de 2012 i de la Comissió Executiva de la Junta de Govern de 24 de juliol de 2012, la composició del Patronat de la Fundació Economia i Empresa és la següent:

President:
Joan B. Casas Onteniente

Secretari:
Maurici Olivé Riu

Vocals:
Alfred Albiol Paps
Rodrigo Cabedo Gregori
Montserrat Casanovas Ramon
Anton Gasol Magriñà
Joan Ràfols Esteve
Eduard Soler Villadelprat
Xavier Subirats Alcoverro
Avelino Vázquez Parcero
Emilio Álvarez Pérez-Bedia

Comissió Permanent

Duu a terme les funcions que li són assignades en l'acord de constitució i, si escau, s'encarrega de la gestió i l'administració de la Fundació.

Està integrada pel president i pel secretari de la Fundació i per vuit patrons, quatre dels quals hauran de ser necessàriament membres del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

El nomenament dels patrons que en formen part és acordat pel Patronat, a proposta del seu president.

Comissió Consultiva

Òrgan de caràcter consultiu que realitza aportacions i propostes en relació a les activitats de la Fundació i al qual s'informa anualment del pla d'actuació.

Està integrada per persones o empreses que han realitzat una aportació significativa a la Fundació, econòmica o de qualsevol altra classe i per aquelles persones o empreses que s'estimi que poden contribuir amb el seu consell o assessorament al millor funcionament de la Fundació.

Igualment, podran formar part de la Comissió Consultiva les persones o empreses que hagin realitzat una aportació significativa o hagin col·laborat amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Els membres de la Comissió Consultiva són elegits pel patronat.

Des de la creació de la Fundació Economia i Empresa han estat patrons:

Presidents
Valentí Pich Rosell (1995-2001)
Jordi Conejos Sancho (2001-2007)
Artur Saurí del Rio (2007-2008)

Vocals
Rosa Cava Sánchez
Enric Genescà Garrigosa
Andreu Morillas Antolin
Vicenç Oller Company
Josep Maria Raventós Santamaria
Francesc Raventós Torras
Francisco Wendt Brias.

Estatuts de la Fundació Economia i Empresa

Podeu consultar els Estatuts fent clic aquí

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA