Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Registre de Societats Adscrites

Contingut

Per inscriure la societat com adscrita al Col·legi d'Economistes de Catalunya és necessari que es compleixin tots els requisits que demana el Reglament, que són els següents:

  1. Que la societat no sigui una societat professional d'economistes/titulats mercantils.

  2. Que la societat estigui formada, com a mínim, per un soci economista/titulat mercantil col·legiat al Col·legi d'Economistes de Catalunya.

  3. Els estatuts socials han d'incloure alguna de les funcions pròpies dels economistes, regulades al Decret 871/77, de 26 d'abril, a través del que es regula l'Estatut professional dels economistes.

  4. En cas que la societat estigui formada per economistes/titulats mercantils i altres socis, caldrà que els economistes/titulats mercantils disposin de, com a mínim, un 20% del capital i dels drets de vot. En cap cas els socis capitalistes podran ostentar la majoria del capital social.

  5. Caldrà que les decisions de la societat relatives a l'exercici de les funcions pròpies dels economistes/titulats mercantils siguin aprovades per la majoria dels socis economistes.

  6. Com a mínim, un soci economista/titulat mercantil haurà de ser administrador (o apoderat general), càrrec que podrà ser compartit amb un altre soci si escau.

En cas de que la societat compleixi els requisits assenyalats i desitgeu donar-vos d'alta en el Registre de Societats Adscrites, cal que envieu la sol·licitud, degudament complimentada, a l'adreça cec@coleconomistes.cat

La inscripció està subjecta a una quota d'alta de 102 euros i una quota de manteniment anual de 60 euros.

SOL·LICITUD D'HABILITACIÓ PER ESDEVENIR COL·LABORADOR SOCIAL AMB HISENDA PER LA PRESENTACIÓ D'IMPOSTOS TELEMÀTICS A NOM DE TERCERS: un cop se us comuniqui que la societat ha estat correctament inscrita en el Registre de Societats Adscrites, us informarem del procediment a seguir.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA