Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Mòdul 1: Comptabilitat i fiscalitat de l'Immobilitzat material i Inversions immobiliàries: Components de les seves valoracions. Amortitzacions i deteriorament de valor

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y073/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

MÒDUL 1 DEL CURS: PLA GENERAL DE COMPTABILITAT I IMPOST SOBRE SOCIETATS: ANÀLISI DEL BALANÇ I DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

 

Curs computable en 8 hores com a comptabilitat, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent
Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATES: 12 i 17 de setembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 180 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 235 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Antonio Garrido, economista. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona (1981 a 2015). Soci del Gabinete Garrido Asesores. Professor col·laborador del REA.

 

 

 

OBJECTIUS:

Conèixer:
- Els components bàsics de la valoració inicial de l'IM i Inversions Immobiliàries.
- Els costos addicionals per obres d'assentament i posterior enderrocament, així com els contingents.
- Els costos financers capitalitzables.
- El funcionament de les bestretes a compte.
- La problemàtica comptable dels contractes "clau en mà".
- La valoració inicial quan un d'aquests elements procedeix d'alguna de les tres adquisicions especials tipificades: Aportació no dinerària, permuta o adquisició a títol gratuït.
- El tractament posterior dels elements.
- Les amortitzacions i la deteriorament de valor i les seves diferències amb la nova regulació en l'Impost de societats.
- La baixa per venda, expropiació, sinistre o per dació en pagament.
- La problemàtica diferencial de les inversions immobiliàries.

 

 

 

 

PROGRAMA:

1. La relació comptabilitat - Impost de Societats

 

2. Delimitació de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries

 

3. L'immobilitzat material: anàlisi comptable i fiscal
3.1. Valoració inicial
3.2. Valoració inicial en formes especials d'adquisició
3.3. Valoració posterior
3.3.1. Actuacions sobre l'immobilitzat material
3.3.2. Amortització comptable: Definició, elements i mètodes
3.3.3. Amortització fiscal: Requisits i mètodes
3.3.4. Amortització fiscal vs Amortització comptable: Reflexions
3.3.5. Funcionament de mètode dels coeficients lineals de Taula
3.3.6. Funcionament del mètode basat en un percentatge
3.3.7. Funcionament del mètode dels números dígits
3.4. Baixa en comptes: regla general i casos especials

 

4. Inversions immobiliàries

 

5. Deteriorament de valor de l'immobilitzat material
5.1. Precisions entorn del deteriorament dels actius en general.
5.2. Desenvolupament del deteriorament de valor de l'immobilitzat material.
5.2.1. Valor raonable net de vendes.
5.2.2. Valor en ús.
5.2.3. Casos pràctics.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA