Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Fusions, escissions, aportacions no dineràries, combinacions de negocis,... Sabria com comptabilitzar-les?

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y054/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Curs computable com a 8 h comptabilitat, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATA: 11 de juliol de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.00 i de 15.30 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 200 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 280 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Juan Luis Domínguez, economista i auditor de comptes. Professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

OBJECTIUS:

Sabria vostè ... quan és possible revaloritzar els actius rebuts en una fusió, quina data d'efectes comptables/fiscals s'ha d'aplicar, per què pot sorgir fons de comerç en operacions intragrup, com formular els comptes anuals en supòsits d'adquisicions inverses, què registrar quan es liquiden les contrapartides contingents d'una adquisició de negoci, quin és l'efecte impositiu de les fusions/escissions, com afecta a aquestes operacions la Resolució de l'ICAC de 5/3/2019, quin tractament comptable atorgar a les combinacions de negocis per etapes, quin interès comptable poden tenir aquestes operacions en l'àmbit de les PIMES, com afectarà la nova norma IFRS16-Arrendaments a les combinacions de negocis ...?

 

Aquest curs permetrà als assistents conèixer els fonaments per prendre una decisió respecte a un tractament comptable en un o un altre sentit, depenent dels fets i circumstàncies de cada transacció. D'aquesta manera, al llarg del curs es presentaran aspectes de debat habituals com la identificació de si l'adquirit és o no és un negoci, situacions en la qual la societat adquirent pogués no ser fàcilment identificable, restriccions al reconeixement d'actius i passius en combinacions de negocis, combinacions de negocis amb opcions de compra de participacions minoritàries i altres tractaments comptables referits a situacions particulars existents en una combinació (contraprestació contingent, passius contingents, retribucions a socis venedors, cancel-lació d'operacions prèvies entre adquirent i adquirida, etc.).

 


Les actuals condicions de mercat, la recerca de simplicitat administrativa o un estalvi de costos, les implicacions fiscals, la millora de la imatge patrimonial per guanyar grandària i solvència enfront dels bancs, la necessitat de reorganitzar els negocis familiars, ..., entre altres factors, s'estan manifestant en un creixent nombre d'adquisicions i d'operacions de reestructuracions empresarials (M&A).

 


Les reestructuracions dels negocis es regulen seguint les directrius de la darrera NIIF 3, la qual cosa implica una normativa més complexa, amb més requeriments, amb abundants detalls ara regulats i amb un important desplegament informatiu sobre els fons de comerç, les sinergies, les valoracions d'intangibles, etc.

 


El concepte de negoci, el nou tractament previst per la retroactivitat comptable o data d'adquisició, la comptabilitat de les societats extingides, el nou càlcul del Fons de Comerç, les contrapartides contingents, la imputació dels costos, el tractament de les transaccions separades, ..., constitueixen aspectes la delimitació dels quals i abast constitueix un primer esglaó a aclarir, i que afecta tant als comptes individuals com a les consolidades.

 

A nivell d'operacions entre empreses de grup, la nova normativa regula noves operacions i estableix criteris de valoració diferents als ja derogats, fonamentant la major part de les valoracions en els comptes consolidats.

 

El tema resulta de plena actualitat, màxim quan en l'actual conjuntura en ocasions una reestructuració empresarial o reorganització dels negocis pot resultar una mesura per mantenir a flotació l'empresa, aconseguir sinergies i millorar la imatge patrimonial, una opció estratègica en temps de dificultats. A més, el propi BOICAC s'ha manifestat recentment sobre aquestes operacions, també les darreres Resolucions de l'ICAC i les properes normes internacionals (IFRS) repercuteixen en el seu registre comptable.
A més, recentment l'ICAC ha publicat la Resolució 5/3/2019 que afecta a aquestes operacions.

 

Aquest curs pretén analitzar amb detall les modificacions hagudes, els temes bàsics i els més conflictius que hauran de tenir-se presents, i facilitar als assessors, economistes i auditors els coneixements teòrics i pràctics per escometre amb èxit la seva tasca en les operacions de combinació de negocis, les fusions, escissions, aportacions no dineràries, ..., i altres operacions similars.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Introducció: Principals modificacions comptables derivades del Reial decret 1159/2010. Impactes sobre el balanç i el compte de resultats. Les aportacions de les Resolucions ICAC 2016 i recents consultes BOICAC. Impacte de la RICAC de 5/3/h2019.

2.- Combinacions de negocis, fusions, aportacions no dineràries, reestructuracions empresarials en quins supòsits són coincidents?. Terminologia comptable-mercantil-tributària.

3.- Problemes amb la data comptable: segueix sent possible establir la retroactivitat comptable? Com actuar si la data d'inscripció és posterior al tancament de l'exercici? Com canvia el càlcul del Fons de Comerç i les modificacions posteriors?

4.- Fusions, escissions, aportacions no dineràries intragrup: Com tractar les operacions entre empreses del grup?. Quin és la nova data comptable?

5.- I si l'adquirit no és negoci? Constitueixen negoci totes les modificacions estructurals regulades?

6.- Registre dels canvis en les valoracions patrimonials: aflorament de passius contingents i d'intangibles, plusvàlues de les participacions prèvies. El procés d'assignació de valors (Purchase Price Allocation).

7.- La regulació específica de les fusions al revés, les combinacions de negocis per etapes, els ajustaments durant l'etapa provisional, la valoració del fons de comerç, les operacions simultànies, etc..

8.- Anàlisi de situacions singulars:
- L'aflorament d'actius fiscals posteriors.
-Combinacions de negocis avantatjoses, diferències negatives de consolidació, restriccions al registre.
-Adquisicions de negocis deficitaris amb reestructuracions de personal previstes.
-Combinacions de negocis, honoraris d'assessors i advocats, ajustos al preu, preus contingents.
-Combinacions de negocis amb opcions de venda de les participacions minoritàries (put de minoritaris).
-Cancel-lació de transaccions preexistents.
-Pagaments a propietaris en forma de salaris.

9.- Registre comptable de les combinacions de negocis, amb especial èmfasi en les operacions intragrup.

10.- L'impacte sobre les estratègies empresarials. Novetats derivades de les IFRS que entraran en vigor i de la RICAC de 5/3/2019. Supòsits pràctics explicatius i casos reals d'empreses.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA