Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Anàlisi d'estats financers

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y036/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Curs computable com a comptabilitat, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

 

 

DATES: 23, 27 i 30 de maig; 3, 6 i 13 de juny de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 480 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 620 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Rafael García, economista. Assessor d'Empreses. Professor del Departament de Control i Direcció Financera d'ESADE.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El curs s'inicia amb un capítol introductori en el qual es descriuen les àrees, objectius i eines de l'anàlisi financera per passar a desenvolupar una metodologia d'anàlisi d'informació financera i comptable centrada en l'estudi de la rendibilitat i el risc empresarial, autèntics protagonistes en la presa de decisions en l'empresa. Posteriorment s'aborda l'anàlisi de la rendibilitat per passar a l'anàlisi del risc econòmic i el risc financer a curt i llarg termini.

 

Aborda la resolució d'exercicis pràctics amb comentaris de l'anàlisi i les introduccions teòriques sobre les quals es basa cada desenvolupament permetent establir un diagnòstic sobre la situació patrimonial, econòmica i financera de les empreses analitzades proposant accions per al seu futur.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Introducció
- El control patrimonial
- Sentit del control patrimonial.
- Control patrimonial i anàlisi econòmic-financera.
- Instrumentació de l'anàlisi econòmic-financera.
- Eines de l'anàlisi.
- Qualitat de la informació.
- Estructuració dels comptes del balanç.
- El compte de resultats.

 

2. Anàlisi patrimonial: la solidesa de l'estructura patrimonial
- El Patrimoni com objecte d'anàlisi.
- Principis d'equilibri financer, liquiditat de l'actiu, exigibilitat del passiu.
- L'actiu fix: alguns conceptes bàsics.
- Anàlisi del passiu.
- Anàlisi de la solidesa.

 

3. Anàlisi Patrimonial. L'evolució de l'estructura patrimonial
- Sentit de l'anàlisi patrimonial.
- L'esquema de fonts i usos
- Judici sobre l'evolució dinàmica del patrimoni.

 

4. Anàlisi del circulant de l'empresa: La solvència corrent
- Concepte i classes de solvència.
- La solvència de capacitat.
- Mesures de la solvència corrent.
- El fons de maniobra.
- Ràtios del fons de maniobra.
- Ràtios de solvència corrent.

 

5. Anàlisi del circulant: La rotació de l'actiu circulant
- La solvència entesa com a puntualitat.
- Els ràtios de rotació.
- Rotació de primeres matèries, període mig d'aprovisionament.
- Rotació del producte en curs, període mig de fabricació.
- Rotació del producte acabat, permanència mitja del producte.
- Termini mig de cobrament i pagament.
- Rotació del passiu circulant.
- Rotació i puntualitat de pagament.

 

6. Anàlisi del resultat: els comptes de resultats
- Concepte de resultat.
- Relativitat de la xifra de resultat.
- Eines d'anàlisi del resultat.

7. El rendiment tècnic i la rendibilitat financera
- Rendiment global de l'actiu ROA.
- Rendiment tècnic o específic.
- Factors de descomposició del ROA.
- La rendibilitat del capital propi ROE.
- Factors de descomposició del ROE.
- Efecte de palanquejament financer.
- Relació entre ROA i ROE.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA