Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Curs Superior d'Especialització en la Llei General Tributària i els seus reglaments

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F003/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATES: 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de maig; 4, 6 i 11 de juny de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 19.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 500 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 600 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Joan-Carles Bailach Aspa, economista, professor titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona.

Sr. Joan Iglesias Capellas, advocat, soci de ROCA JUNYENT, Inspector d'Hisenda (excedent).

Sr. Joan-Francesc Pont Clemente, advocat, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB.

Sra. Mª Dolors Torregrosa Carné, advocada, professora titular de Dret Financer i tributari de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

PROGRAMA:

1ª sessió: 09.05.2019 (dijous de 16.30 h a 19.30 h)
EL PROCEDIMENT EN GENERAL (I)

- Disposicions generals i obligacions tributàries formals (I).- Censos / NIF / Declaracions informatives.
Sr. Joan-Carles Bailach Aspa

 

2ª sessió: 14.05.2019 (dimarts, de 16.30 h a 19.30 h)
EL PROCEDIMENT EN GENERAL (II)

- Principis i disposicions generals de l'aplicació dels tributs. Normes comuns sobre les actuacions i els procediments tributaris.
Sr. Joan Iglesias Capellas

 

3ª sessió: 16.05.2019 (dijous, de 16.30 h a 19.30 h)
EL PROCEDIMENT EN GENERAL (III)

- Requeriments individualitzats d'obtenció d'informació.
- Informació i assistència. La Directiva 2018/822 del Consejo, de 25 de maig de 2018.
- L'assistència mútua entre Hisendes Públiques.
Sra. Mª Dolors Torregrosa Carné

 

4ª sessió: 21.05.2019 (dimarts, de 16.30 h a 19.30 h)
PROCEDIMENT DE GESTIÓ

- Actuacions i procediments de gestió tributària.
Sr. Joan Iglesias Capellas

 

5ª sessió: 23.05.2019 (dijous, de 16.30 h a 19.30 h)
PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ

- Recaptació en via voluntària i executiva.
- L'ajornament i el fraccionament.
- La Llei concursal.
- Els problemes recaptatoris en els supòsits de deutes reclamats en via econòmico-administrativa.
Sr. Joan-Carles Bailach Aspa

 

6ª sessió: 28.05.2019 (dimarts, de 16.30 h a 19.30 h)
PROCEDIMENT D'INSPECCIÓ

- Actuacions i procediments d'inspecció tributària.
Sr. Joan Iglesias Capellas

 

7ª, 8ª i 9ª sessió: 30.05.2019 (dijous, de 16.30 h a 19.30 h), 4.06.2019 (dimarts de 16.30 h a 19.30 h) i 6.06.2019 (dijous, de 16.30 h a 19.30 h)
PROCEDIMENT DE REVISIÓ
- Procediments especials de revisió:
a) Nul·litat absoluta. Supòsits i procediment.
b) Declaració de lesivitat.
c) Rectificació d'errors. Supòsits d'aplicació.
d) Revocació. Abast. Possibilitats d'aplicació. Procediment.
e) Devolució d'ingressos indeguts. Contingut. Fases. Procediment.
- Recurs de reposició. Concepte i característiques. Inici i tramitació. Aspectes relatius a la suspensió de l'execució de l'acte impugnat. Reposició a l'àmbit local.
- El nou règim de les reclamacions econòmico-administratives.
a) Característiques i classificació de les reclamacions.
b) Competència i supòsits d'acumulació.
c) Inici i tramitació.
d) Criteris de suspensió de l'execució dels actes impugnats.
Sra. Maria Dolors Torregrosa Carné

 

10ª sessió: 11.06.2019 (dimarts, de 16.30 h a 19.30 h)
DRET SANCIONADOR TRIBUTARI

- Consagració dels principis del Dret sancionador.
- El tema central: concepte d'infracció tributària.
- El procediment com a dret i com a garantia.
- Anàlisi crítica del procediment.
S. Joan-Francesc Pont Clemente


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA