Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Curs Superior d'Especialització en l'Impost sobre Societats

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F052/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

MÒDUL DEL CURS SUPERIOR D'ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORIA FISCAL

 

 

DATES: 29 de gener; 5, 12, 19 i 26 de febrer; 5, 12, 19 i 26 de març; 2 d'abril de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 19.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 500 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 600 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. José Manuel Lizanda Cuevas, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Cap d'Equip Regional d'Inspecció en la Delegació Especial de l'AEAT de Catalunya.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

L'Impost sobre Societats és una figura clau en el sistema tributari espanyol, no només per l'aportació de recursos que suposa a la Hisenda Pública espanyola, sinó també pel seu caràcter de tribut de control de la resta d'obligacions fiscals de les empreses.

 

La determinació de la base imposable de l'impost es basa en el resultat comptable determinat en funció de la normativa comptable i mercantil, això suposa que per a quantificar el deute tributari s'ha de tenir coneixement d'aquesta normativa.

 

En aquest sentit, s'estudiarà el Pla General Comptable en totes les parts que afecten a l'Impost sobre Societats.

 

En el present curs es pretén, a més a més d'analitzar amb detall la normativa comptable i fiscal vigent, dedicar una especial atenció a les novetats de l'Impost.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Àmbit d'aplicació

 

2.- Comptabilització de l'Impost sobre Societats

 

3.- Base imposable
- Béns i drets no comptabilitzats.
- Operacions vinculades: tractament comptable i fiscal.
- Imputació temporal d'ingressos i despeses, errors i canvis en les estimacions i polítiques comptables.
- Instruments financers: cartera de negociació, disponibles per a la venda, instruments financers de deute i participació en empreses del grup i associades.
- Immobilitzat: valoració inicial, valoració posterior, inversions immobiliàries i actius no corrents en venda.
- Amortitzacions d'immobilitzat tangible i intangible, amb i sense vida útil definida.
- Arrendament financer.
- Deteriorament d'actiu.
- Provisions per a riscos i despeses.
- Despeses no deduïbles.
- Transmissions d'elements patrimonials: Transferència de riscos i avantatges substancials.
- Regles especials de valoració d'elements patrimonials: Permutes comercials i no comercials, aportacions no dineràries.
- Compensació de bases imposables negatives

 

4.- Deute tributari
- Tipus de gravamen.
- Exempcions per a evitar la doble imposició interna.
- Exempcions per a evitar la doble imposició internacional.
- Deduccions per a la realització de determinades activitats.

 

5.- Gestió
- Pagaments fraccionats.
- Pèrdua de gaudir de beneficis fiscals

 

6.- Règims especials
- Empreses de reduïda dimensió.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA