Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Curs Superior d'Especialització en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i en l'Impost sobre Successions i Donacions

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F051/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

MÒDUL DEL CURS SUPERIOR D'ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORIA FISCAL

 

 

DATES: 18 i 20 de desembre; 15, 17, 21 i 28 de gener de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 19.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 335 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 395 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Carlos Mateos Cubillo, economista i inspector coordinador de l'Agència Tributària de Catalunya. Ha impartit nombrosos cursos i seminaris d'aquesta matèria, tant a la Universitat com a col-legis professionals i altres institucions.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Dintre d'aquest mòdul es tracten dos dels Impostos cedits a les comunitats autònomes, l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD), analitzant amb detall els punts i aspectes amb major problemàtica d'aplicació.

En aquest exercici cal tenir en compte la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat, i especialment la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. També s'ha de fer referència a les modificacions fetes per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i a la normativa que regula el nou desplegament territorial de l'Agència Tributària de Catalunya. I també la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de PGE-2018 pel que fa referència a la modificació de l'escala de transmissió i rehabilitació de títols nobiliaris.Els canvis més destacables es produeixen en la normativa de l'ISD, amb la definició de les condicions per considerar l'arrendament d'immobles com a activitat empresarial, d'acord amb el canvi de criteri jurisprudencial i la supressió de l'exigència d'un local destinat exclusivament a l'activitat; les modificacions en la Reducció per la donació de diners per a constituir o adquirir una empresa o un negoci professional o per a adquirir participacions en entitats, la modificació en la regla de manteniment de la reducció per la donació de béns del patrimoni cultural, la formalització en escriptura pública de la donació (o el negoci jurídic equiparable) en el termini d'un mes per poder aplicar la tarifa reduïda, i una nova regulació de ajornaments i fraccionaments en el pagament de l'impost. Cal afegir la nova regulació introduïda a partir de 2014 en varies reduccions importants, com la de parentiu, i, sobretot, l'impacte produït per la incorporació de criteris de progressivitat en la bonificació de la quota tributària i la combinació amb l'aplicació de determinades reduccions sobre la base imposable que fa que el percentatge de bonificació pugui passar del 99% actual a un 10% en determinades situacions. Aquest conjunt de mesures conformen el que s'ha anomenat com la "reintroducció de l'impost".

En l'ITP/AJD cal mencionar la modificació del tipus de gravamen en diversos fets imposables: en TPO de la transmissió d'immobles, en AJD en documents notarials amb renúncia a l'exempció d'IVA, en TPO en les transmissions de béns mobles. També la modificació en la no obligatorietat de presentació en la transmissió de vehicles usats, l'establiment de bonificacions del 99% en la quota en els arrendaments d'habitatges del parc públic destinat a lloguer social i en les escriptures de subrogació de préstec hipotecari atorgat per la secció de crèdit d'una cooperativa. Finalment, diverses noves obligacions formals relacionades amb el subministrament d'informació tributària, la implantació de les notificacions electròniques i la nova possibilitat de fer el pagament telemàtic amb càrrec al compte de l'obligat tributari.


 

 

PROGRAMA:

1.- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP-AJD)
- Transmissions patrimonials oneroses.
- Operacions societàries.
- Actes jurídics documentats.
- Disposicions comuns.
- Gestió de l'impost.

Novetats de l'Impost introduïdes per la Llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals.
Nou desplegament territorial i nova estructura de l'Agència Tributària de Catalunya.

 

2. Impost sobre Successions i Donacions (ISD)
- Transmissió «mortis causa».
- Donacions.
- Consideracions sobre l'empresa familiar.

Novetats introduïdes per la Llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals.
Nova regulació de les reduccions sobre la base imposable.
Introducció de criteris moderadors de la bonificació sobre la quota tributària basats en la introducció de la progressivitat i l'aplicació simultània de diverses reduccions sobre la base imposable.
Regulació dels ajornaments i ajornaments excepcionals.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA