Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Planificació fiscal del tancament de l'exercici 2019

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y215/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

 

DATES: 27 de novembre i 2 de desembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 200 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 260 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. José Manuel Lizanda Cuevas, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Cap d'Equip Regional d'Inspecció en la Delegació Especial de l'AEAT de Catalunya.

 

 

 

OBJECTIU:

L'objectiu del curs és repassar les qüestions essencials que s'han de tenir en compte en el tancament fiscal de l'exercici 2019 a l'efecte de calcular l'Impost sobre Societats. Atès que des de l'any 2017 no hi ha hagut novetats normatives, s'incorporaran al llarg dels diferents apartats del programa referència a les consultes de la Direcció General de Tributs publicades al llarg de l'any 2017, 2018 i 2019 en les diferents matèries tractades, així com resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu i sentències de diferents tribunals rellevants per al tancament.

 

 

 

PROGRAMA:

 

Principals Qüestions a tenir en compte en el tancament fiscal de l'exercici 2019

1.-Concepte d'activitat econòmica i entitat patrimonial.
2.- Imputació temporal: revisió dels criteris d'imputació temporal amb especial incidència en les operacions a terminis o amb preu ajornat i en els supòsits de concurs.
3.- Amortitzacions. Revisió dels criteris generals d'amortització.
4.- Correccions valoratives no deduïbles.
5.- Despeses no deduïbles.
6.- Breu referència a les limitacions en la deduïbilitat de despeses financeres.
7.- Regles de valoració.
- Tractament pel valor de mercat de les operacions incorporades dins de l'article 17 LIS.
- Tractament de les operacions vinculades.
8.- Règim d'exempcions: dividends interns i externs i plusvàlues per la transmissió de participacions.
9.- Reduccions a la base imposable.
- Reserva de capitalització.
10.- Règim de compensació de bases imposables negatives.
11.- Deduccions en la quota.
- Deducció en R+D+I.
- Resta de deduccions.
12.- Anàlisi del règim d'Entitats de Reduïda Dimensió.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA