Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Comptabilitat en entitats sense finalitat lucrativa

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y213/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

 

DATES: 25 i 27 de novembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 200 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 260 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Xavier Sentís, economista, professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses.

 

 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:

El Reial Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprovà el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, constitueix el desenvolupament reglamentari en matèria de comptes anuals individuals de la legislació mercantil, que el 2007 va ser objecte d'una profunda modificació, fruit de l'estratègia dissenyada per la Unió Europea en matèria d'informació financera.

 

En aquest curs es tracta, de forma eminentment pràctica, els aspectes diferencials més significatius de l'esmentada normativa, tant per a un perfil de fundacions i associacions de gran dimensió com per aquelles que són de reduïda grandària, tenint en compte tant l'esmentat RD 259/2008 com el RD 125/2010, de 14 de setembre, que modifica el Pla General Comptable per a les fundacions catalanes.

 

 

 

DIRIGIT A:

Directors financers, assessors, administratius, comptables i, en general, a totes aquelles persones a qui els cal elaborar, redactar, llegir o interpretar comptes anuals.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Panorama normatiu de la reforma comptable.
2.- Estats financers: balanç, compte de resultats, estat fluxos d'efectiu, estat de canvis en patrimoni net i memòria.
3.- Immobilitzat material i intangible. Inversions immobiliàries.
4.- Instruments financers: actius i passius.
5.- Subvencions i provisions.
6.- Altres aspectes.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA