Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Curs pràctic sobre la NIA-ES 701: Qüestions clau i aspectes més rellevants de l'auditoria

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y064/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

Curs computable com a 5 hores en auditoria, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent.
Al finalitzar el curs es realitzarà una prova avaluatòria voluntària per tal que aquells que la superin puguin incrementar les hores computables fins a un total de 7,5 hores.

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATA: 20 de setembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 10.00 a 15.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 130 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 170 €

DRETS DE LA PROVA: 45 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Antonio Ramiro Jaraiz, economista auditor de comptes. 22 anys d'experiència en la pràctica professional de l'auditoria en una "Big Four". Revisor de Control de Qualitat en el conveni ICAC-REA+REGA. Col·laborador habitual del Departament de Formació del CGCEE. Assessor d'auditors: implantació de procediments tècnics. Membre del Comitè d'Auditoria de l'ICAC.

 

 

 

OBJECTIUS:

Entre les novetats més rellevants que va introduir la Resolució de l'ICAC de 23 de desembre de 2016 (BOICAC nº 108), està la nova norma NIA-ES 701 relativa a la "Comunicació de les qüestions clau de l'auditoria en l'informe d'auditoria emès per un auditor independent", d'aplicació obligatòria als treballs d'auditoria sobre comptes anuals o estats financers corresponents a exercicis econòmics que s'iniciïn a partir del 17 de juny de 2016 i, en tot cas, als treballs d'auditoria contractats a partir de l'1 de gener de 2018.

 

L'adopció de la NIA-ES 701 i la seva extensió per la Llei 22/2015 d'Auditoria de Comptes, suposa un canvi rellevant en el contingut dels informes d'auditoria, que afecta, fonamentalment, a les qüestions clau o aspectes rellevants a comunicar en l'informe d'auditoria.

 

Els nous informes, obligatoris per als treballs d'auditoria sobre comptes anuals o estats financers corresponents a exercicis econòmics que s'iniciïn a partir del 17 de juny de 2016 i, en tot cas, als treballs d'auditoria contractats a partir de l'1 de gener de 2018, introdueixen nous requisits amb l'objectiu de millorar el valor comunicatiu de l'informe d'auditoria i donar resposta a la demanda dels usuaris de disposar d'informació addicional rellevant per a la seva presa de decisions.

 

En aquest sentit, la nova norma NIA-ES 701 aborda la comunicació, en els nous informes d'auditoria, d'aquelles qüestions que han estat més significatives en l'auditoria i la manera en què han estat tractades per l'auditor. Els exemples d'informes inclosos en les diferents NIA-ES (Revisades) recullen una nova secció de l'informe d'auditoria: Qüestions clau de l'auditoria (en entitats EIP) / Aspectes més rellevants de l'auditoria (en entitats no EIP).

 

La comunicació dels aspectes més rellevants de l'auditoria o de les qüestions clau representa un repte important per a l'auditor, per la qual cosa s'ofereix aquest curs, l'objectiu del qual és analitzar la forma en què l'auditor ha de decidir en la seva pràctica professional com incloure en l'informe d'auditoria Aspectes més rellevants (AMRA) i Qüestions Clau de l'auditoria (CCA) segons NIA-ÉS Revisades i NIA-ÉS 701, mitjançant l'anàlisi de diferents casos pràctics.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Aspectes rellevants a tenir en compte respecte a la NIA-ES 701.

 

2.- Determinació de les qüestions clau de l'auditoria i dels riscos més significatius. Connexió amb els resultats de la planificació de l'encàrrec.

 

3.- Comunicació de les qüestions clau i els riscos més significatius en l'informe d'auditoria.

 

4.- Comunicació amb els òrgans de govern de l'entitat.

 

5.- Documentació.

 

6.- Casos Pràctics: Tenint en compte que el curs és fonamentalment PRÀCTIC, es complementaran els comentaris teòrics sobre les novetats principals que incorpora la NIA-ES 701, amb la realització de casos pràctics sobre Aspectes més rellevants (AMRA) i Qüestions Clau de l'auditoria (CCA), que el seu objectiu és que els assistents coneguin i entenguin com tractar aquests aspectes en el nou informe d'auditoria. Per a això es presentaran diferents escenaris, els quals seran comentats fomentant la participació entre tots els assistents.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA